<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

7.6.06

Xaqq dawlX'jgħid il-Koran, XXX, 22:

«C'est l'un des signes de Dieu, la diversité de vos langues, de vos couleurs. Il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent. Refuser la diversité, c'est refuser Dieu.»U minn Thessaloniki, hemm dan il-fanal tal-ħabiba tagħna Maria:Ħajr lilha wkoll talli indikatli din il-poeżija ta' Anton Buttigieg:

Il-Kebbies tal-Fanali

Kull fl-għaxija
kif ma' l-għabex
tnin u tmut saħħet il-jum,
jiġi Majsi bis-sellum,
u jixgħelli taħt it-tieqa
fanal ċkejken,
li tal-lejl itaffi d-diqa.

Saħħti wkoll
qed inħossha tmut kuljum,
iżda msejkna l-Poeżija,
kull fl-għaxija,
dlonk tixxabbat mas-sellum,
u ġo qalbi tixgħel naqra ta' fanal,
illi jtaffi ftit id-diqa sa ma jmut ta' ħajti l-fdal.

Alla ħares ma kienx Majsi
illi jagħmel ftit tad-dija;
u ma' Majsi – Alla ħares –
ma kenitx il-Poeżija!Kummenti: 0

Ħalli kumment

<< Home