<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

9.6.06

Flimkien għal ambjent aħjar

Kummenti: 6

Anonymous Anonymous qal/qalet...

Jiena sejra bil-posters appoziti:

"VOTE GEORGE, GET LORRY"

u

"LIL POPLU TRADEJTU
LIC-CAQNU PAXXEJTU"

Nispera li jigu hafna nies.

9/6/06 20:18  
Anonymous Anonymous qal/qalet...

Qazzewna jibaghtu l-emails minghajr ma nitolbuhom.

Qed jiksru l-ligi tal-Protezzjoni tad-Data billi jaqbdu l-indirizzi ta' l-emails taghna u jirregistrawhom bhala membri maghhom.

Mhix haga sewwa Astrid Vella (il-koordinatur tal-grupp) din li qed taghmel!

10/6/06 12:14  
Anonymous Anonymous qal/qalet...

Forsi jdewquk jibaghtu l-emails minghajr ma titlob ghalihom - ahseb wara kemm qazzewna l-izviluppaturi jibnu bla permess minghajr il-kunsens taghna.
Email li ddejqek tista thassarha f'sekonda. Bini illegali jibqa hemm ghal dejjem.

10/6/06 18:26  
Anonymous Anonymous qal/qalet...

Naqbel mieghek, imma bl-ebda mod ma jiggustifika l-fatt li taqbad u ssieheb ammont ta' nies minghajr il-kunsens taghhom fi grupp u timlielhom mailbox bl-emails. M'hix haga tajba u ghandi dritt nitkellem kontrieha, fid-dawl tal-ligi tal-Protezzjoni tad-Data.

U bilhaqq...jien kontra l-izvilupp bla permess jew bla razan, ara ma tahsibx!

12/6/06 00:59  
Anonymous Anonymous qal/qalet...

Ghandek ragun - qbilna mela. No unsolicited emails. No needless construction and illegal development.

13/6/06 12:49  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Issa oqgħodu fettqu fuq iż-żobb ta' tentufiet, u intant jimlewna konkrit u l-granit!

Lanqas li bagħtulek xi riklam dwar l-aħħar aġġornament tal-Viagra!

27/7/06 09:11  

Ħalli kumment

<< Home