<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

11.4.06

Il voto dei nomadi (ciao bella ciao)


Aġġornament:

Vittoria Unione anche al Senato, dal voto estero 5 seggi contro uno

Ce l'hanno fatta!!!

I nomadi hanno deciso!!!


Kummenti: 5

Blogger wwwitchie qal/qalet...

The margin is so small that it is hardly a victory... Very disappointing. Always interesting to watch how the feeling on the ground differs from the feeling within a wider radius.

11/4/06 16:10  
Blogger Limerikku qal/qalet...

This comment has been removed by a blog administrator.

11/4/06 23:49  
Blogger Limerikku qal/qalet...

'Il-cavaliere Taljan Berlusconi'
minn dejjem sew maghruf ghall-korruzzjoni
qala' tkaxkira
ghalkemm b'harira
u spicca biex tilef din l-elezzjoni

Kemm hatt pjacir nara lill-laghqi Emilio Fede jaghmel imsarnu fuq l-ahbarijiet tal-bierah sthajjiltu ha jghid il famuza frazi "Photo finish!"

11/4/06 23:51  
Blogger Kenneth qal/qalet...

Ħeħe, għax tgħid il-frażi "photo finish" ġietni f'moħħi x'ħin inzertajt bullettin ta' l-aħbarijiet Taljan (insejt fuq liem kien) bil-ħarba.

12/4/06 00:28  
Blogger keBo qal/qalet...

Imma fl-ahhar mill-ahhar, l-ghadd tal-voti se jerga' jsir jew le?

13/4/06 00:02  

Ħalli kumment

<< Home