<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

30.4.06

Il-firillu u l-farfett #2

Inkomplu nżidu dawn il-listi permezz ta' kumment li rċevejt il-lum, u li qed nirreproduċi hawn taħt. (Ħajr lil K.C.)

---

Xi kelmiet oħrajn użati għall-parti maskili:

- l-arblu (anke: l-arblu tar-razza)
- id-denb ta' quddiem
- id-dinożawr (meta jkun imqajjem)
- dak li qatt ma rat il-Madonna / dak li qatt ma ra l-isqof (suppost)
- Is-Centre-Forward (u ta' xi ħadd gay allura, il-Full-Back? ;-)
- Dak li ma jużawx tal-mużew
- Il-kazz (speċjalment metaforikament bħal fl-espressjoni: "Blajt kazz") [*Maqluba: mela meta ngħidu «blajt kanna», inkunu qed nużaw l-istess metafora?]
- Il-firilla (kelma tat-tfal)
- Iz-zalzett, u smajt ukoll "is-sosiġu" ('sausage' pronunzjata a la Maltija!)
- Il-pupu l-iswed (minn dik iċ-ċajta popolari "urini l-pupu l-iswed")
- Il-lasta (anke: il-lasta ta' l-ixkupa b'referenza għas-suf)
- Il-boss
- Il-ħabib ta' Debbie (għax dak li kien jgħidha hekk kien jisimha tiegħu, intom applikawha skond isem min tgħabbu...)
- Il-geduda (kelma tat-tfal)
- Il-piżellu (Taljaniżmu)
- L-għerq jew għerq ir-raġel
- Ta' bejn saqajja, jew it-TBS (kien dak iż-żmien fit-tmeninijiet meta bdew jfaqqsu ħafna stazzjonijiet tat-TV ġodda Taljani bħan-notorju Teleblea, u konna ninku lil xulxin billi nistaqsu 'l dak li jkun "Inti taqbdu t-TBS?" taparsi xi stazzjon tat-TV, u l-balalu jirrispondi "le". U mbagħad jistenna xi botta bħal: "Mela kif tpixxi bla ma taqbdu!!?")
- Ix-Schumacher (forsi ghax iġerri?...)
- Is-sieq tan-nofs (Ingliżiżmu, traduzzjoni litterali minn Ally McBeal)
- L-isputnik (din kienet one-off: wiehed sieħbi kien xtara kompjuter m'għand computer-technician Russu li kien jgħix Malta u dan il-kompjuter irriżulta li kien naqra mnejjek. Sieħbi xaba' jisma' lil dan ir-Russu jwiegħdu fil-vojt li se jiġi jsewwihulu, u darba ltaqa' miegħu meta nzertajna flimkien u qallu bir-rabja: "Ħares man - you f**k'n come and fix my PC, għax inkella se nispiċċa nqaċċatlek l-isputnik!" Ma nafx jekk sewwihulux (jew qaċċathulux!) imma li hu żgur li għamilt l-isbaħ nofs siegħa mogħxi bid-daħq wara li smajt din ta' l-isputnik...)
- Ix-xilep, fl-espressjoni "ġewwa x-xilep"

Kemm għall-parti maskili u femminili:

- L-ispiżerija (għaż-żona pubika in ġenerali, speċjalment meta xi ħadd jinsa ż-żipp imniżżel u l-ieħor iwiddbu: "Għandek l-ispiżerija miftuħa, Ġann...")

Għall-parti femminili:

- Il-maqrut (singular ta' mqaret, għax fl-antik milli jidher kienu jagħmluhom trijangolari)
- Il-kawża tad-dnub (ħeqq, ngħiduha kif inhi...)
-
Il-qasma
- Ta' bejn il-koxox
- Il-Port il-Kbir (u jekk ikun ta' xi waħda qaħbija, il-Freeport allura jew!?)
- Bieb il-ħajja
- L-ATM jew il-card-reader (tista' tkun għall-parti t'isfel - minix ċert, imma smajtha tintuża ghall-ispeċi ta' qasma li tifred sider minn ieħor ta' mara, apparentament billi din tixbah xi Point of Sale Card Reader fejn wieħed jiswajpja l-credit card).

Apparti d-diskors kif ngħidu l-pastażati bil-Malti, skużawni se ndaħħal ftit politika: qatt innutajtu li l-president u l-viċi president Amerikani jisimhom Bush u Dick rispettivament? Mela għalhekk jingwalawha tajjeb flimkien dawk it-tnejn!! U bejniethom għoddhom ħx*w id-dinja... Ta' qabilhom (Clitton) kien naqra aħjar għax kien j*ħxi kull mara li jara minflok pajjiżi sħaħ!

---

Il-favoriti tal-Maqluba: id-dinożawr, il-boss, għerq ir-raġel, l-ispiżerija, u fuq kollox l-isputnik, il-Port il-Kbir u bieb il-ħajja

Kummenti: 7

Blogger wwwitchie qal/qalet...

Ajma jahasra, proof, if any were needed, that Eve Ensler was a genius when she came up with the Vagina Monologues... Here is another example of a male obsessed with his penis ahahahahaha :)

30/4/06 09:14  
Anonymous Maria qal/qalet...

U l-bieraħ kont nemmen li issa sħabi l-Maltin qegħdin jgħaddu minn żmien il-Kunsill-u-l-Kummissjoni-u-l-Parlament flok żmien il-firillu-u-l-farfett! Kemm kont sejra żball...

30/4/06 10:11  
Blogger keBo qal/qalet...

U jekk tippermettili, xi sentejn ilu smajt ohra: "se mmur inbandal ix-xadin" ghal "se mmur inbul".

30/4/06 17:04  
Blogger Kenneth qal/qalet...

Iva, "immur inbandal ix-xadin", fakkartni f'sieħbi fis-sekondarja li kien jgħidha ta' kuljum preċett.

Ma nafx jekk issemmietx fil-bloggata ta' qabel, imma "ħammur neħodlu b'idu" ingħadet?

30/4/06 18:54  
Blogger Hsejjes qal/qalet...

This blogg should be given to a psychologist for analysis! hahahaha!

1/5/06 17:53  
Blogger Tuxka qal/qalet...

Għall-parti maskili ġieli jirreferu għaliha billi jgħidu l-fajjenza!

issa ftakart fiha.

3/5/06 21:23  
Blogger Kenneth qal/qalet...

Ħasra dawn ma kinux qraw din il-bloggata, Twan.

28/5/06 19:05  

Ħalli kumment

<< Home