<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

18.4.06

Bloggata għażżiena #1: L-erba' temi tal-poeżija

(Għażżiena għax il-bloggej mehdi f'proġett ieħor, jew għax sab xi ħaġa ta' interess li ħaqqha tkun imtellgħa fuq din il-pitazz virtwali għar-riferenza futura)

Dawn huma l-erba' temi tal-poeżija, skond William Matthews, poeta minn New York.

1. Il-lum ħriġt u nżilt sal-bosk, u ħassejtni, taf int, speċi ta', reliġjuż.
2. Żgur m'aħniex qed insiru iżgħar.
3. Tassew qed inħoss il-bard, u nħossi waħdi (a) mingħajrek, qalbi, jew (b) miegħek, qalbi.
4. Id-dwejjaq donnhom mhumiex ħlief in-naħa l-oħra tal-munita tal-ferħ, u viċiversa, u f'kull każ il-munita tintefaq malajr wisq, u fuqiex ma nafux.


(mil-Language Log)Kummenti: 3

Blogger Hsejjes qal/qalet...

blogg sabieh, muzika isbah, imma nixtieq inkun naf ta minn hi dik il-pittura.

19/4/06 10:32  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Grazzi Ħsejjes.

Il-pittura jisimha "Les Muses", ta' Eustache Le Sueur.

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/l/le_sueur/muses2.html

19/4/06 12:55  
Anonymous Free Web Directory qal/qalet...

Great article!

1/2/11 11:40  

Ħalli kumment

<< Home