<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20.2.06

Misjub(a) fit-traduzzjoni


Hawn taħt nirreproduċi traduzzjoni tal-poeżija Found in Translation ta' Dinos Siotis, meħuda mill-ktieb Foreign Territory (2001) u li tinsab f'dan il-ġmiel ta' antoloġija.

Imwieled fl-1944 fil-gżira Griega ta' Tinos, Siotis il-lum jgħix Boston (Stati Uniti). Jikteb kemm bil-Grieg u kemm bl-Ingliż, u xogħlu ġie tradott f'diversi ilsna.


Poeta nomadu, Siotis ibati mis-sindromu tal-boxxla:

«In much of Foreign Territory, the new book of poetry by Dino Siotis, the speaker is a kind of information-age nomad, an inhabitant of the transnational void, afflicted by an elegiac ache for a place where "time was slow and endless and everything had a sweet taste". The nomad, as we know from the Odyssey, always risks becoming a No-Man; and while Homer's resourceful traveller made it back to Ithaca, Siotis fears his return will be blocked, in part by his own knowledge, experience and desires.»

«He has the clear vision of the contemporary transnational man of the world balancing his experience of multiple homes, times and traditions.»Misjub(a) fit-Traduzzjoni


Inżul ix-xemx mitfija jikkonferma t-teorija ta' ilsna mitlufa,
jinbtu fjuri f'imsaġar barranin
jittawlu fuq l-għoljiet il-qodma tal-mitluf u l-misjub,
jittraduċuni bis-sħiħ qabel nitgħallem dinja oħra
(billi d-dinja ma nistax inbiddilha, naqleb id-dinja),
il-kliem jistennieni nsikktu fid-dizzjunarji
u nħawlu f'websajt għall-għomja,
nistenbaħ intraduċibbli fi lsien barrani,
inħallas il-kontijiet f'dollari wara li nkun sarraft drakkmi
niekol ikel Ċiniż b'aċċent Tajlandiż
nitkellem b'aċċent barrani
nisma' 'l Thelonius Monk idoqq temi Griegi
immur nara l-opera Taljana b'sopratitoli Franċiżi
ngħid prosit lill-ilsna omm
(prosit lil kull omm, ukoll)
nara lill-aħbarijiet barranin jinxtorbu
f'paradigmi ta' traslitterazzjoni

U dan kollu għal għan wieħed biss: biex nasal(traduzzjoni iddedikata lill-ħabiba nomada tiegħi Maria)

Kummenti: 2

Anonymous Maria qal/qalet...

Grazzi tad-dedika, Antoine!!

U għandi suspett li issa qed nistennew l-ewwel sunett b'SITT lingwi... għalkemm żgura jiena li l-ġejjieni tiegħek hu fil-Malti...

20/2/06 08:50  
Blogger Peklectrick qal/qalet...

mela dak mhux hu l-buzu?

hehe

23/2/06 13:48  

Ħalli kumment

<< Home