<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

23.1.06

Dalwaqt magħkom

Se ntella' bloggata dalwaqt. Sadanittant, nissuġġerixxi li taqraw din il-kitba ta' Zemploid dwar is-salib taz-ziju Ġorġ fuq il-bandiera Maltija. Imbagħad ejjew lura u ivvutaw fil-minisondaġġ li għadni kemm żidt mal-ġenb.

Ftakart li f'Lulju li għadda, Immanuel ukoll kien kiteb ftit linji dwar dan l-imbierek simbolu.


Kummenti: 4

Blogger gybexi qal/qalet...

imma nirbhu xi errkondixxinn jekk nivvotaw jew?

23/1/06 09:00  
Blogger Erezija qal/qalet...

u ħallini minnek twann! il-kuluri abjad u aħmar ma tantx huma maltin lanqas, inneħħuhom ukoll jew?

23/1/06 10:24  
Blogger Zemploid qal/qalet...

X'naqa' advertising qed jaghmilli s-Sur Twanny dan l-ahhar, qed nghid!
Tliet bloggati in fila s'issa!

Kompli hekk Twann!
;-)

23/1/06 19:43  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Erbgħa issa, Zemp! Tibżax, issa jekk (allaħares qatt) nidħol f'xi basla u nittella' l-qorti, niġi nfittxek... ;-)

Bex - għandek raġun, insejt inżid it-tipa żgħira. All IPs will be raffled and the winner gets to wave a Maltese flag with a symbol of his or her choice: George Cross, Victoria Cross, St. John's Cross...

B'xorti tajba ma nistax nara liema huma l-IPs ta' dawk li jivvutaw fil-minisondaġġ.

23/1/06 21:32  

Ħalli kumment

<< Home