<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

13.11.05

Kliem ix-xiħ


Li jkollok marda u ma tistax tagħrafha hi ħsara kbira,

illi tagħrafha u ma tkunx taf bid-duwa, dik hija ħasra
li żżommok fuq ix-xwiek sabiex issibha,

imma li tkun taf bid-duwa, u mank tiksibha,
dak huwa gwaj ikbar mill-marda nfisha.

Xi ngħidu mbagħad għal min il-marda jafha,
u jaf, u għandu f'idejh id-duwa tagħha,
u intant jintelaq u ma jridx joħodha?


Mikiel Anton Vassalli, fil-Lexicon 1796

Kummenti: 5

Anonymous olvin qal/qalet...

Għażiż Antoine,

Kont taf li Vassalli ħalla warajh ħafna dokumenti bil-Malti u sal-lum aktarx għadhom midfunin f'xi librerija fl-Ingilterra? Fost id-dokumenti kien hemm trattati qosra fuq l-ilsien Malti. "Stedina" kienet waħda minn dawn il-kitbiet u kien imissha l-istess xorti kieku George P. Badger ma stampahiex fl-1841.

Is-sliem.

13/11/05 21:04  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

sabih ir-ritratt il-gdid twann.

M'inix cert imma jista' jkun li l-monument li hemm biswit id-dahla ta' wara ta' dar l-istudent gewwa l-universita' u li jirripproduci din il-poezija ghandu bosta mill-kliem mibdula?

nixtieq li qieghed f'pozizzjoni li nivverifika izda peress li luxair naqa' stingy fuq il-flights ikun hlejju jekk xi universitarju bloggar jaghmel tali check!

14/11/05 09:05  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

u olvin.... olvin vella?

14/11/05 09:06  
Anonymous Maria qal/qalet...

Merħba lura Antoine! Nittama li kollox mar sew...

Tislijiet minn Thessaloniki!

P.S. Fir-ritratt tidhirli pjuttost ħosbien :-)

14/11/05 12:41  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Grazzi Ġakbu.

Il-kliem li kkopjajt huwa eżatt dak li jidher fil-mafkar ta' Vassalli l-Università. Traduzzjoni ta' Manwel Mifsud (għax id-Discorso Preliminare tal-Lexicon inkiteb bit-Taljan). Teżisti wkoll traduzzjoni ta' Frans Sammut imma għazilt dik tal-Prof. Mifsud għax għamilha aktar lirika.

U iva, dak Olvin Vella :-)

21/11/05 02:22  

Ħalli kumment

<< Home