<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

23.10.05

Murtali Mortali

Li se nikteb issa mhux se jingħoġob. Naqta' fil-qosor.

Din il-ġimgħa, il-Qrendi għadda minn traġedja oħra. B.B., ta' 52 sena, inħaraq hu u jaħdem f'waħda mill-kmamar tan-nar tar-raħal. Il-bieraħtlula, disat ijiem wara l-aċċident, miet l-isptar.

L-għomor lill-familja tiegħu.

Il-bieraħ sar il-funeral. Smajt il-banda tal-każin iddoqq fil-pjazza.

Waqt li kienu qegħdin idoqqu, kull għaxar sekondi, kważi b'koinċidenza mat-tmiem ta' kull strofa, instemgħet it-tfaqqigħa ta' murtal.

Kemm se jkun hemm aktar?


Kummenti: 0

Ħalli kumment

<< Home