<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

9.10.05

Il-Barbaru

Barbarian was originally a Greek term applied to any foreigner, one not sharing a recognized culture or language with the speaker or writer employing the term. The word expressed with mocking duplication ("bar-bar") alleged attempts by outsiders to speak a "real" language. […]

Historically, the term has seen widespread use. Many peoples have dismissed alien cultures and even rival civilizations as "barbarians" because they were unrecognizably strange. The Greeks admired Scythian and Eastern Gauls as heroic individuals, but considered their culture to be barbaric. The Romans indiscriminately regarded the various Germanic tribes, the settled Gauls, and the raiding Huns as barbarians all. […]
(Wikipedia)barbarian
a Greek word used in the New Testament (Rom. 1:14) to denote one of another
nation. In Col. 3:11, the word more definitely designates those nations of the
Roman empire that did not speak Greek. In 1 Cor. 14:11, it simply refers to one
speaking a different language. The inhabitants of Malta are so called (Acts
28:1,2, 4). They were originally a Carthaginian colony. This word nowhere in
Scripture bears the meaning it does in modern times.

(Easton's 1897 Bible Dictionary)

barbarumhux ċivilizzat; salvaġġ; barrani; ukoll: kiefer; qalbu ġġib; aħrax
(Dizzjunarju ta' Mario Serracino Inglott)
X'jiġikom f'moħħkom meta tisimgħu l-kelma barbaru? Il-ġgajtiet ta' Attila, li maħkuma minn therwil divin kissru u farrku kulma sabu fi triqthom? It-tribujiet immexxija minn Genġis Kan, li biċċru u tertqu bliet sħaħ bħal dawk ta' Merv u Herat, b'massakri li wasslu sad-depopolazzjoni ta' l-artijiet li kkonkwistaw ġewwa l-Ażja? Fil-kritika letterarja, it-terminu barbarolexis jintuża biex jirreferi għall-użu (estetiku jew le) ta' kliem barrani, jew għall-użu ta' lingwa ibrida, imma dejjem bi preżenza qawwija ta' dak li hu estranju, frustier, ta' barra.

Jiena l-kelma barbaru nifhimha mod ieħor. Il-barbaru ma jiġix minn barra, iżda jgħix fid-dar ta' maġenbna; il-barbaru ma jiġix minn artijiet imbiegħda, iżda huwa universali.

Il-barbaru fil-għodu jgħallem l-università –istituzzjoni li l-għan tagħha hi (jew m'hijiex?) li ddawwal lill-poplu u twessa' l-imħuħ, mhux ta' b'xejn ġejja mill-kelma univers–, u fil-għaxija jmexxi dimostrazzjoni ksenofoba fit-triq ewlenija tal-belt u f'diskors pubbliku jippriedka u jwiddeb kontra «is-saħta tal-multikulturaliżmu», waqt li l-barbarini tal-folla jħambqu għalenija bil-ponn lemini fl-arja.

Il-barbaru jiġi elett bħala president ta' l-akbar organizzazzjoni tal-pajjiż li twaqqfet biex tħares il-jeddijiet tal-ħaddiema –ta' dawk li waħedhom ma jkunux jistgħu jiddefendu ruħhom mill-abbużi tal-poter–, u bħala ringrazzjament joħroġ b'diskors dwar it-theddida ta' «prostituti klandestini», ta' immigranti li jġorru «mard li għadu ma ġiex skopert» (qisu qed jitkellem dwar għasafar bil-virus ta' l-influwenza avjarja u mhux dwar bnedmin tad-demm u l-laħam bħalu), u dwar il-ħtieġa li l-awtoritajiet jieħdu l-liġi f'idejhom, anzi jidbħu l-baqra qaddisa tal-liġi internazzjonali, u jieħdu miżuri «mhux neċessarjament ġusti jew li jirrispettaw il-jeddijiet fondamentali tal-bniedem». Imma b'xi mod, il-barbarini tawh l-unu, u għadu l-president.

Għax il-barbari mhux qegħdin jistennew lilhinn mill-fruntieri –jew fil-każ tagħna, minn xtutna–, iżda ilhom ftit sew inemmlu fostna, u dan l-aħħar fettillhom jagħmlu aktar storbju. Il-barbari, għalija, huma r-razzisti. U hekk kif ir-razzisti jħobbu jpoġġu kulma jobogħdu f'keffa waħda, iddeċidejt li nirreferi għar-razzisti bħala kategorija waħda: il-kategorija tal-barbari.

Hawn min qed jitlob (u għandhom tikka raġun) li l-bloggejja jmorru lil hinn mill-paroli u jipprovdu soluzzjonijiet konkreti kontra l-parossiżmu razzista li rajna matul l-aħħar ġimagħtejn. Jien ma nafx jekk nistgħux ninfluwenzaw direttament l-azzjoni li tittieħed mill-awtoritajiet. Nemmen però li m'aħniex qed nagħżqu fl-ilma, li m'aħniex qegħdin nisħqu l-ilma fil-mehrież. Il-bloggs jippermettulna nwettqu d-dmir soċjali li għandna billi naddottaw pożizzjoni ċara pubblikament, u nagħtu l-kontribut tagħna (jew kif jgħidu bl-Ispanjol, il-farka ramel tagħna) biex titrawwem id-diskussjoni li –nittamaw– twassal għal xi speċi ta' soluzzjoni. Il-bojkott tal-GWU huwa l-ewwel pass f'din id-direzzjoni, u għad naraw titwaqqaf hawn Malta koalizzjoni kontra r-razziżmu. Il-barbari u l-barbarini għandhom ikunu jafu li m'aħniex se nittollerawhom. Kontra l-intolleranza, nemmen li rridu nkunu intolleranti; kontra min qed irawwem u jxerred il-mibegħda, naħseb li rridu nagħtu l-kontribut tagħna sabiex jitrawwem u jinxtered ir-rispett.

Darba meta kien president tal-Kunsill ta' l-UE, Bertie Ahern qal li t-tkabbir ta' l-Unjoni mhux biss kien se jġib miegħu l-ftuħ tal-fruntieri iżda wkoll il-ftuħ ta' l-imħuħ. Mid-dehra l-mogħdija għadha twila. Naqdfu kemm naqdfu, qatt m'aħna se nilħqu x-xefaq: il-barbaru ilu jeżisti sa minn ewl id-dinja. Iżda x-xefaq tagħhom qatt m'huma se jilħquh lanqas. Huma se jkomplu jagħmlu frakass, u probabbilment ħa jiżdiedu. Imma l-bloggejja u nies oħra, flok ma jwieġbu bis-silenzju, se jagħmlu ħilithom biex jitrabba l-kuraġġ u r-rispett, ir-rispett li għandu jġib miegħu l-aktar li hemm nieqes: ċjoè, l-empatija.

Jekk dana nittollerawh, imbagħad imiss lil uliedna.

Appell għal bojkott tal-General Workers Union
Kampanja kontra r-razziżmu
E-mail lil Harry Vassallo

Il-Konfederazzjoni Internazzjonali ta' Trade Unions tgħid LE għar-razziżmu u l-ksenofobjaKummenti: 7

Blogger gybexi qal/qalet...

interessanti l-etimologija ta' "barbari"...

min jaf l-ETUC u l-ICFTU (u nsomma l-ohrajn li tnizzlu hawn: http://www.gwu.org.mt/intern-int_affiliations.html
u http://www.gwu.org.mt/intern-eur_affiliations.html)
jafux dwar id-diskors ta' Sammut u kif johduh...

9/10/05 22:43  
Anonymous Maria qal/qalet...

Prosit Antoine... naqbel ħafna miegħek!

10/10/05 09:04  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

xbabbari! A.... come atrocità, toppia T come Terremoto e Tragedia... I come Ir'diDio, ELLE come Lachdisangue, e A come atessofengo e ti spacco la faccia...

chi é lo Ré? Attila of Course!

10/10/05 11:21  
Blogger alex qal/qalet...

xbabbari! A.... come atrocità, toppia T come Terremoto e Tragedia... I come Ir'diDio, ELLE come Lachdisangue, e A come atessofengo e ti spacco la faccia...


hehe istja naf mill-inqas hames persuni li jafu dak il-film bl-amment... u bir-ragun

10/10/05 14:48  
Anonymous Maria qal/qalet...

Antoine, taf din il-poeżija? Magħrufa ħafna hawn il-Greċja.
http://users.hol.gr/~barbanis/cavafy/barbarians.html
http://users.hol.gr/~barbanis/cavafy/barbarians-gr.html
Tista' tismagħha mill-poeta stess ukoll:
http://users.hol.gr/~barbanis/cavafy/Cavafy-Barbarians.mp3

11/10/05 15:44  
Anonymous Maria qal/qalet...

Ma nafx x'ġara...
Issa jidher sew?
users.hol.gr/~barbanis/cavafy/barbarians-gr.html
users.hol.gr/~barbanis/cavafy/Cavafy-Barbarians.mp3

11/10/05 15:55  
Anonymous Maria qal/qalet...

Hemm xi poeżiji tiegħu oħra wkoll fuq l-istess sit
http://users.hol.gr/~barbanis/cavafy/

11/10/05 16:05  

Ħalli kumment

<< Home