<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

15.7.05

Libertà e Democrazia!

Bħala wieħed li jinsab on the verge of discovering il-potenzjal tal-komunitajiet diġitali (prosit Toni), ma nistax nirreżisti t-tentazzjoni li naħtaf din l-opportunità biex nagħmel l-ewwel vlogg tal-bloggosfera Maltija.

Nibdew b'din il-perla tal-Berlusca, il-makakk li joħroġ b'diskors makabru b'Ingliż makkeroniku, biex jimpressjona lil sieħbu ta' l-arbuxxell, makkjettist ieħor bħalu.

Ikklikkjaw fuq l-istampa biex taraw il-filmat.


«Digital communities enable group action and interaction. They also engender constructive contexts and social capital.»

Kapitali soċjali... xi ħaġa li għandna ferm bżonnha. Dwar kif l-Internet jgħaqqad lin-nies u joħloq komunitajiet kulturali ġej artiklu ħelu tal-Kurat fuq Tabellina dalwaqt. Kif qal David ftit ilu, let's keep it healthy: ejjew inżommuha fuq tagħha.

Ah, bil-ħaqq, la qegħdin hawn, ħa ngħidha bil-Malti: ivvloggjajt !

Tislijiet,

Twanny.

PS. on the verge = fuq ix-xifer? Nippreferi noqgħod fuq ix-xifer milli nkun fiċ-ċentru li jibla' kollox...


Kummenti: 8

Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

Twan,
Not to burst your bubble izda kemm Bollettino u kif ukoll J'Accuse diga vloggjaw. Il video in kwistjoni ma keinx post izda fil-sidebar. Tghodd hekk?

Meanwhile, in answer to this mornings sms... bahar sfortunatament xejn... sejjer lejn GHawdex.

15/7/05 11:14  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Qiegħed sew e Berlusca... qas bl-Ingliz ma jaf jitkellem. Veru li bil-flus taghmel triq fil-bahar... triq maqluba imma (excuse the pun :).

15/7/05 17:38  
Blogger Bertu ta l-Angli qal/qalet...

nahseb smajt lil berluska xi ghaxar darbiet dalghodu. ghadni ma waqaftx nidhaq.

twan grazzi ta l-email, nikteblek lura dalwaqt

16/7/05 10:49  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

This comment has been removed by a blog administrator.

16/7/05 16:27  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

"The fate of all mankind I fear
Is in the hands of fools..."

Epitaph - King Crimson

16/7/05 16:29  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Kemm huwa minnu, Kevin!

Interessanti (u patetiku fl-istess hin) kif Berlusca jehel meta jipprova jiftakar l-ahhar kelma:

"I consiider dat de flagg of Unaid Steits nozonly (?) a flagg of a caantri, baz iz a newniversal messegge of fridom and..." (eh, ma qual'è quella parola che dicono quei cafoni della sinistra? di.. di.. dimo... ah!), "... dimokrasi".

Tajjeb hafna l-pun, Arcibald!

16/7/05 17:29  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Bil-haqq, insejt xi haga... il-videos ta' fuq Nakkuza u l-Bollettino nahseb li ma rajthomx. Imma David 'ivvloggja' xi erbat ijiem ilu, kont insejt!

Skuzawni ta...

16/7/05 17:54  
Blogger Kenneth qal/qalet...

"His English is very good!"

16/7/05 18:41  

Ħalli kumment

<< Home