<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

26.5.05

Merħba

Skużawni ħbieb imma din il-bloggata għandha tkun bl-Ingliż.

Coming soon to a republic near you (following the 'update' to the constitution)...

This year's Eurovision song for Malta was called Angel. Next year's entry will go by the name of "God save my Papa cool", sung by Tonio Salvafetu and the seven altarboys from Rabat, danced to the rhythm of Handel's He shall feed his flock. Shame the Vatican doesn't take part in this contest, otherwise Malta would win hands down.

♪ ♪ Papa, papa coooool ♪ ♪
♪ ♪ papa, papa coooooool... ♪ ♪

Qed niċċajta, qed niċċajta...

Kummenti: 4

Blogger Arcibald qal/qalet...

Tajba qeghda ras... dahhaqtni wahda tajba :)

26/5/05 19:35  
Blogger gybexi qal/qalet...

Kbir dak ir-ritratt.

Ta' l-ostja wisq.

26/5/05 20:39  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Il-fatt hu li l-Airmalta ghandha salib fil-logo u li fuq il-bandiera ta' Malta ghandna salib ukoll (il-George Cross). Jigifieri ma tantx huwa l-boghod mir-realta r-ritratt!

26/5/05 20:57  
Blogger Sandro Zerafa qal/qalet...

Kbir. Kbir.

27/5/05 01:48  

Ħalli kumment

<< Home