<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20.5.05

Chevaliers de l'espace

Għadni kemm stenbaħt minn ħmar il-lejl li heżżiżli l-kuxjenza bħal terremot. Qabel ma nkompli, nixtieq ngħid li jekk xi ħadd ħa għalih b'ċerti stqarrijiet tiegħi fuq il-politika jew ir-reliġjon, niskuża ruħi. Ma kinitx ix-xewqa tiegħi li noffendi s-sensibiltà tal-qarrej.

Insomma... wara l-inkubu li kelli, il-lum nixtieq inħalli t-tema tal-mewt u nerġa' lura għall-ħajja. Tema oħra li qed tidher dan l-aħħar fil-bloggosfera Maltija hija l-vjaġġ, anzi x-xenqa tas-sedentarju li jfittex iterraq il-mogħdijiet moħbija tan-nomadu. Dan fakkarni f'lirika li ktibt xi tliet snin ilu. Ħa nagħti naqra kuntest biex il-versi li nirreproduċi hawn isfel jitfiehmu aħjar. Din hija t-tielet parti ta' libretto li jirrakkonta l-istorja ta' bniedem li jqatta' ħajtu jiġġerra minn post għal ieħor ifittex daru u l-identità tiegħu, u fl-aħħar jinduna li daru fil-fatt huwa l-moviment. Speċi ta' Bildungsroman poetiku, u inevitabbilment hemm xi daqqiet ta' pinzell awtobijografiċi 'l hawn u 'l hemm, imma l-opra hija essenzjalment filosofika u tipprova tifli mill-viċin il-problemi tar-razziżmu, il-vjaġġaturi klandestini, il-qirda ta' l-ambjent, l-imħabba u n-nuqqas ta' mħabba, Alla jew l-ineżistenza tiegħu, is-simboli li bihom indawwru lilna nnfusna biex nagħtu aktar sinjifikat lil ħajjitna, fost temi oħrajn. L-istil tal-poeżija ta' hawn isfel huwa sempliċi għax il-protagonist għadu tifel jilgħab mar-ramel flimkien ma' ħutu qabel ma' jibda l-odissea tiegħu, imma tul l-opra, l-istil isir aktar kumpless u 'mħawwar' aktar ma jikber u jitgħallem il-protagonist.

Nispera li jogħġobkom.

Chevaliers de l’espace

(the sound of the waves on the beach are confused with the subtle tuning and cracking of a radio, until we hear the words “Radio Sicilia”)
(seconds later we hear: “seguimmo certe rotte in diagonale, per la via lattea...”)


(piano and violins)

And so we play, by the sea, watched by the temples of Mnajdra
Nell’occhio della mela costruiamo navi spaziali per giovani nomadi
The long journey will begin once the cold wind comes in
Fratelli del mediterraneo, è arrivato l’ora di muoversi

(violins)

Twentieth-century Phoenicians building towers ever higher (spoken)
La guardia di finanza religiosa ci spia pietosa dai suoi campanili (coro in su)
If you want to go to space you’ve got to forget about the race
Fratelli del mediterraneo, mettiamoci i vestiti grigi

Vamos hermanos (sottovoce)
vamos hermanos
subamos a... la... estrella polar (coro in su)
Vamos hermanos
vamos hermanos
aquí no queda na... da por conquistar

(violins)

Et alors nous jouons, tous ensemble, sur la plage de l’enfance (spoken)
Y la playa de la infancia se convierte en cultura de masa (coro in su)
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, n’importe à quel âge
Hermanos del mediterráneo, atravesemos la galaxia

(no violins)

Les templaires du vingtième siècle sont aujourd’hui les chevaliers de l’espace
Juntados por el delirio de subir todos al Empíreo
As-tu vu fumer la petite cheminée de la tour de la place ?
Hermanos del mediterráneo, vayámonos en exilio

Andiamo fratelli
andiamo fratelli
diretti a... lla... stella polare
Andiamo fratelli
andiamo fratelli
qua non c’è più nu… lla da conquistare

Una spiaggia desolata di fronte all’isola dell’amore
le acque tra Procida e Pozzuoli si lamentano di bottiglie senza messaggi

Un charco paradisíaco donde muere el desierto
los flamencos de Cabo de Gata hoy se espantan de nómadas sin fortuna

Where did all the olive trees go?
Où sont allés tous les oiseaux?

It’s time
(coro, siempre in su it’s time, it’s time, it’s time)
It’s time
(coro, siempre in su it’s time, it’s time, it’s time)
It’s time for us to find a surrogate home.

Is-sliem,

Antoine.

Kummenti: 3

Blogger Arcibald qal/qalet...

Tezisti l-muzika diga ghaliha din?

20/5/05 17:09  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Arċ: Ħabib tiegħi kompożitur li jgħix Madrid beda jaħdem fuqha, imma ma kellniex ċans inkomplu għax kellu jsiefer minħabba x-xogħol. Għandi idea ta' kif nixtieq li tkun il-mużika... jekk jitħajjar xi ħadd, ejja għidli! Għalkemm l-ewwel nixtieq norqom ftit il-bqija tal-libretto.

20/5/05 18:33  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Interessanti hafna. Nahseb li tkun bicca xoghol kbira wisq biex niddeffes jien fiha, ghalkemm l-idea tintrigani hafna. Il-lingwi differenti huma xi haga originali, u l-fatt li m'humiex marbutin bl-istruttura tas-sunett jinstemghu iktar naturali fl-opinjoni tieghi.

Nawguralek siehbi.

21/5/05 09:01  

Ħalli kumment

<< Home