<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11862797\x26blogName\x3dTriq+il-Maqluba\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maqluba.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maqluba.blogspot.com/\x26vt\x3d353779844192502469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

29.4.05

Lasciate ogni speranza voi ch'entrate

(Dante Alighieri, Inferno, Canto III, v. 9)

Jekk il-qagħda tal-ħaddiema u ta' l-istudenti universitarji f'Spanja diġà hija prekarja, fil-bqija ta' l-Ewropa qegħdin naraw l-istess tendenza mżerżqa, 'l isfel lejn il-qiegħ ta' l-inċertezza u l-insigurtà soċjali:

« Many working Europeans face poverty
28.04.2005 - 17:47 CET By Lucia Kubosova
EUOBSERVER / BRUSSELS - Around 14 million working EU citizens live in poverty, according to a new Eurostat survey. Workers aged 16 years and over are particularly at risk in Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Lithuania and Slovakia. The study, published on Thursday (28 April), argues that having a job is the best way out of poverty but being employed does not necessarily prevent people from being poor. Figures show that in 2001 around 11 million workers (6 percent of the total population) in the "old" EU member states were living in a household with an income below the national poverty threshold, which affected around 20 million people altogether counting other household members. The youngest workers in question were concentrated in Luxembourg, the Netherlands and Finland, whiler older employees tended to be the worst off in Greece, Portugal, Italy and Ireland.

[...]

Low pay, low-skills and part-time, unstable contracts help cause the situation. According to the European Anti Poverty Network, a Brussels-based NGO, the results of the survey prove that the EU must take social measures into account while making economic policy.
»

Fl-istess ħin, iċ-ċermen ta' kumpanija Maltija fl-industrija tal-manifattura jissuġġerixxi li l-ewwel tliet ijiem ta' leave tal-mard ma jitħallsux:

« First three days of sick leave ‘should be unpaid’ – Toly Products chairman
by MICHAEL CARABOTT

Toly Products chairman Andy Gatesy yesterday suggested that the first three days of sick leave in a given year should not be paid for. When he welcomed Prime Minister Lawrence Gonzi during a visit marking Worker’s Day, Mr Gatesy said this measure could boost competitiveness in the manufacturing industry. Mr Gatesy said that his company, which employs 400 people, fully welcomed the government’s decision to remove leave in lieu entitlement for public holidays that fall on a weekend. He said that this has helped boost competitiveness in manufacturing, but said that other initiatives, such as the one he suggested about sick leave, could help even more. Mr Gatesy suggested that the first, second, third or a combination of the first three days, taken as sick leave is not compensated for through pay by the employer.
»

Tajba din, wieħed jimrad u jitlef il-paga mingħajr ma jkollu ħtija ta' xejn. U jekk minflok dak li jħaddem, il-jiem ta' mard tħallashom is-sigurtà soċjali, bħalma jiġri f'pajjiżi oħrajn? Qed noħlom?

Li jdaħħakni speċjalment minn dan l-artiklu huwa s-sarkażmu tal-frażi "during a visit marking Worker's Day". X'worker's day hu, jekk din is-sena hawn Malta m'għandniex? Jew xtaqu jgħidu Employer's Day?

Welfare society? If you're well, maybe, but if you're sick, not fair at all...Saħħa għalikom (għax mingħajrha, abbli titlef il-paga u lanqas għall-mediċina ma jagħtuk),

Antoine.

Kummissjoni tal-lemin, itlob ħniena lill-Bambin...

Kummenti: 2

Blogger Arcibald qal/qalet...

Apparti li l-gvern qed jiffoka hafna iktar fuq l-employer minflok fuq il-haddiem ("ftakar li l-partit tas-sinjuri ibni dan"), jekk tinnota l-gvern bhalissa qed jaghmel il-kuntlarju ezatt tad-decentralizzazzjoni li kien beda EFA. Centralizzazzjoni bhal tal-Malta Enterprise ezempju, li ghalkemm huwa tajjeb li kulhadd jigbed habel wiehed, fil-prattika l-gvern qieghed jaghti l-poter ta' kollox lil inqas persuni. L-istess qed jigri fil-privat, fejn f'kull settur hemm oligopoli ta' tnejn jew ftit kumpaniji li jaghmluha impossibli lil kumpaniji ohra Maltin (specjalment dawk izghar) biex jinfiltraw.

Biex naghlaq (ghax jekk nibda ma nieqafx) nixtieq nghid li l-problema li missu jistaqsi l-gvern bhalissa m'hijiex jekk hux ahjar monopolju vs kompetizzjoni, imma jekk humiex efficjenti l-aktar monopolji ta' l-istat vs monopolji privati - li dawn meta jsiru b'sahhithom hafna jibdew jiddettaw ir-regoli huma (u jeddu li jmorru pajjizi ohra jekk ma ttihomx li jridu).

M'ghandhux x'jaqsam direttament ma li ghidt int (u naqbel mieghek - kont sa naghmel il-post tallum fuq hekk fil-fatt), imma kelli aptit innehhi dan li gieni fuq mohhi minn fuq l-istonku.

29/4/05 18:09  
Blogger KILL LI qal/qalet...

Life hija tajba Meta inti għandek dawk l-imħabba tiegħek madwar inti, I am qal dan meta i Minħabba li l-kwistjonijiet serp ma 'lover tiegħi u qatt ħajja meqjusa bħala ħaġa tajba, iżda grazzi għall Dr AGBAZARA ta AGBAZARA TEMPLE, għall tgħin me li jitfa jespliċitaw Li brought lover tiegħi lura lili Fi ħdan l-ispazju tal 48hours. Raġel tiegħi telqu lili għall-mara oħra wara 7years ta 'żwieġ, iżda Dr.AGBAZARA għinni mitfugħa jespliċitaw lilu li jinġiebu lura lili fi ħdan il-48hours. I am not se jgħidlek aktar dettalji dwar myself Pjuttost i se biss jagħtik parir dawk li qed ikollhom kwistjonijiet relazzjoni fil hemm jew dak Żwiġijiet Dr.AGBAZARA TEMPLE permezz dettalji ta 'kuntatt permezz proposition; (agbazara@gmail.com) jew agbazara@gmail.com
LUCY mill-Istati Uniti.

5/8/15 12:23  

Ħalli kumment

<< Home